Loading

ZÁSADY A PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď komunikujete s našimi odborníkmi na zákazníckej podpore, navštívite ubytovací portál www.MegaUbytovanie.sk z počítača, tabletu alebo vášho mobilného zariadenia, vytvoríte si u nás objednávku rôznych služieb alebo uskutočníte rezerváciu, dopyt, dotaz na ubytovanie vo vybranom ubytovacom zariadení.

„Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.
 

Kategórie osobných údajov klientov spracúvané Megaubytovaním

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD

Megaubytovanie spracúva vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko, fakturačnú adresu aj na účely doručovania dôležitých informácií týkajúcich sa vami objednaných služieb/produktov, podpornú komunikáciu vo fáze spolupráce.

Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla na tieto účely je legitímny záujem Megaubytovania poskytovať vám dôležité informácie o vami objednaných službách/produktoch.

Megaubytovanie spracúva vašu e-mailovú adresu aj na účely jej priradenia k Vašej objednávke, keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu.

Megaubytovanie spracúva vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko aj pri pridaní recenzie, komentára k ubytovacím zariadeniam, obciam, regiónom a turistickým cieľom. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem poskytnúť vám aj ďalším zákazníkom, kvalitné a overené služby.

Ak udelíte súhlas s doručovaním marketingových informácií a newslettera od Megaubytovania, Megaubytovanie spracuje vašu e-mailovú adresu aj na účely odosielania marketingových informácií a newslettera o rôznych produktoch/službách ponúkaných prostredníctvom portálu Megaubytovanie. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu v spodnej časti našich marketingových e-mailov, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese info@megaubytovanie.sk
 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI KOMUNIKÁCII

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako vaše meno, priezvisko, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním nášho portálu, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov.
 

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a typov zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem Megaubytovania poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu. 
 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI UZATVORENÍ SPOLUPRÁCE S/PROSTREDNÍCTVOM MEGAUBYTOVANIA
 

BEŽNÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Ak si objednáte službu/produkt cez webový portál www.MegaUbytovanie.sk, MegaUbytovanie zhromažďuje vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a telefónne číslo.

Ak platíte prevodom z platobného účtu, spracovávame meno a priezvisko majiteľa účtu a číslo tohto účtu. Ak platíte priamym vkladom na náš účet, spracovávame meno a priezvisko osoby, ktorá vklad na účet zadala. Príjemcom týchto údajov sú banky, prostredníctvom ktorých systémov platba prebieha.

Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a telefónne číslo spracovávame, aby sme mohli spracovať vašu objednávku. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie spolupráce alebo vykonanie opatrení pred spoluprácou na základe vašej žiadosti.
 

ZOZNAM SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁUJEMCOV O PRÁCU ALEBO SPOLUPRÁCU S MEGAUBYTOVANIM

Ak máte záujem pracovať/spolupracovať s Megaubytovanim, či už z vlastnej iniciatívy alebo na základe vypísaného výberového konania na niektorú z voľných pracovných pozícii, Megaubytovanie spracováva Vaše osobné údaje, ktoré obsahuje napr. Váš životopis, a to v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa bydliska, fotografia, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje týkajúce sa kariéry a pracovných skúseností (identifikácia súčasného i predchádzajúceho zamestnávateľa, profesijné zameranie, ocenenia, najväčšie pracovné úspechy, jazykové schopnosti a odborné znalosti), záľuby ako voliteľný dobrovoľne uvádzaný údaj. Pravdivosť a úplnosť Vami uvedených údajov môže byť Megaubytovaním u Vami uvedených subjektov overená.
 

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD

Účelom spracovania týchto osobných údajov je výber budúcich zamestnancov a spolupracovníkov Megaubytovania. Právnym základom je oprávnený záujem Megaubytovania a výber čo najvhodnejších kandidátov na pracovné pozície a prejav Vašej vôle uchádzať sa o pracovné miesto a spoluprácu v Megaubytovani.  

Pokiaľ ste boli vo výberovom konaní úspešný, a dohodli sa s Megaubytovanim na pracovnej spolupráci či už v trvalom pracovnom pomere alebo na jeden z typov dohôd podľa Zákonníka práce, budeme okrem vyššie uvedených osobných údajov spracovávať aj ďalšie Vaše osobné údaje, a to na základe pracovnoprávnych predpisov, predpisov v oblasti zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia, daňových predpisov apod. Takýmito osobnými údajmi môžu byť najmä Vaše rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, zdravotná poisťovňa, v ktorej ste poistený, rodinný vzťah, skutočnosť, či máte deti a ich počet (pri uplatnení daňového bonusu), údaj, či ste držiteľom preukazu ZTP. Ak k nám máte nastúpiť do zamestnania, sme povinní od vás na základe účinných právnych predpisov požadovať, aby ste absolvovali vstupnú zdravotnú prehliadku, ktorej výsledkom bude údaj, či ste zdravotne spôsobilý vykonávať prácu pre nás. Taktiež vám pravidelne zabezpečíme prehliadku v rámci pracovnej zdravotnej služby a zákonom určené údaje o jej výsledkoch, ktoré vám vydá príslušný lekár, spracujeme. Právnym základom je v tomto prípade príslušná účinná legislatíva týkajúca sa zdravia a spôsobilosti zamestnancov vykonávať príslušnú prácu, a pracovnej zdravotnej služby.
 

Kategórie príjemcov osobných údajov

Megaubytovanie je spoločnosť sprostredkovávajúca služby spoločností z celého sveta. Za účelom poskytovania Vami objednaných služieb/produktov možno budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do iných spoločností v iných krajinách. 

Ak ste klient, v závislosti od vami objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste vy alebo my uzatvorili zmluvu, či spoluprácu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým ubytovacie zariadenia, cestovné agentúry, cestovné kancelárie, zazmluvnená účtovná firma a orgány finančnej správy.

Ak ste zamestnanec, Vaše osobné údaje budú poskytnuté zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a ďalším príslušným orgánom štátnej správy podľa aktuálnej účinnej legislatívy.

Iné sprístupnenie informácií

Vaše osobné údaje môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas; (b) v rámci plnenia vyplývajúceho z účinnej legislatívy, napr. platného predvolania, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej povinnosti; (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel; alebo (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov. Okrem toho môžeme vaše osobné údaje preniesť spriaznenému subjektu, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu Megaubytovania alebo jej časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme to môcť urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali, a v prípade, že si to vyžadujú príslušné zákony, bez získania vášho súhlasu.
 

Súbory cookie a podobné technológie

Webové lokality

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri vašej návšteve našej lokality zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako vy a iní návštevníci prechádzate po webovej lokalite www.megaubytovanie.sk, a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej lokalite, na meranie efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality. Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb. Môžu využívať pixelové značky alebo podobné technológie, aby zhromažďovali informácie o vašich návštevách na lokalitách, a tieto informácie použiť na odoslanie zacielenie reklamy. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používania údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – nájdete na lokalite Networkadvertising.org. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.
 

ANALYTICKÉ SLUŽBY

 • Google: Služba Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.
 • Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globálne anonymné údaje o reklamných spotoch, koľko ľudí daný obsah videlo, kliklo na neho, atď. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Facebook AdReporting.
 • Facebook AudienceInsights: Služba Facebook AudienceInsights poskytuje základné anonymné demografické údaje o ľuďoch, ktorým inzerujeme danú ponuku. Najmenšia zobraziteľná vzorka je 1000 ľudí. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Facebook AudienceInsights.
   

SLUŽBY RETARGETINGU

 • Facebook PIXEL: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Facebook Pixel prevádzkované spoločnosťou Facebook. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti spoločnosti Megaubytovanie.
 • Sklik retargeting: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik retargeting prevádzkované spoločnosťou  Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti spoločnosti Megaubytovanie.
 • Google retargeting: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Google Adwords prevádzkované spoločnosťou Google. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti spoločnosti MegaUbytovanie.
   

SOCIÁLNE SIETE

Sociálne siete v pozícii tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí (napr. vám umožňujú pripojiť sa k službe Facebook alebo Google na vyhľadanie priateľov alebo pridávajú prepojenia, napríklad označenia „Páči sa mi to“ pre stránky) na webových lokalitách www.Megaubytovanie.sk a profiloch Megaubytovanie na sociálnych sieťach môžu používať súbory cookie alebo iné metódy (napr. webové signály) na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našich webových lokalít a aplikácií. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto tretie strany môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby sledovania na vlastné účely a spojením informácií o vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré o vás zhromaždili. Môžeme tiež získavať analytické informácie zo sociálnych sietí, ktoré nám pomáhajú merať efektívnosť nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napr. impresie a kliknutia).
 

Aktualizácie zásad a pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ naspodu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.
 

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.

Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.
 

Zodpovedná osoba pre ochranu údajov

Zodpovednou osobou pre ochranu vašich osobných údajov je určený pán Pavol Lužbeťák, na ktorého sa môžete obrátiť mailom na info@megaubytovanie.sk. Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/.


Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od Megaubytovanie prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

 • zistiť, či Megaubytovanie Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania,
 • právo na opravu osobných údajov - týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme,
 • právo na vymazanie osobných údajov - umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali,
 • právo na prenosnosť údajov - máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z Megaubytovania k inému subjektu ak je to technicky možné,
 • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov - môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných údajov, napríklad ak chcete, aby sme preukázali ich presnosť alebo dôvod na ich spracovanie,
 • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov - máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania,
 • právo odvolať súhlas - pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať,
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán - dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom a uplatniť si vyššie uvedené práva (okrem práva podať sťažnosť na dozorný orgán), prosím, pošlite mail na adresu info@megaubytovanie.sk.

Aktualizované: 15.9.2018